જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના | Jyoti Gramodyog Vikas Yojana 2022

By | August 3, 2022

Jyoti Gramodyog Vikas Yojana: જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના (માર્જિન મની યોજના) ગ્રામીણ વસ્તીમાં આવક અને ઉદ્યોગસાહસિકતાના સ્તરમાં વધારો કરવા અને ગ્રામીણ બેરોજગાર યુવાનો માટે વ્યક્તિગત કારીગરો/ઉદ્યોગ સાહસિકો/સ્વ-સહાયકો માટે રોજગારના વધુને વધુ નવા રસ્તાઓ બનાવવા માટે. ગ્રામ્ય સ્તરે જૂથો અથવા 2000 અથવા ઓછી વસ્તીવાળા શહેરમાં રૂ. 1 લાખથી વધુ’

Jyoti Gramodyog Vikas Yojana

સરકારશ્રીની જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના હેઠળ, રાજ્યના ગામડાઓમાં 24 કલાક 3-તબક્કાનો વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. પરિણામે, તે ગ્રામીણ લોકોને તેમના પોતાના ગામમાં નાની કુટીર, ઝૂંપડીઓ અને ગ્રામીણ કુટીર સ્થાપીને આજીવિકા મેળવવાની નવી તકો પૂરી પાડી છે.

ગ્રામીણ વસ્તીમાં આવક અને ઉદ્યોગસાહસિકતાનું સ્તર વધારવા અને ગ્રામ્ય સ્તરે વ્યક્તિગત કારીગરો/ઉદ્યોગ સાહસિકો/સ્વ-સહાય જૂથો માટે ગ્રામીણ બેરોજગાર યુવાનો માટે રોજગારના વધુ અને વધુ નવા રસ્તાઓ બનાવવા માટે જ્યોતિ ગ્રામદ્યોગ વિકાસ યોજના (માર્જિન મની યોજના) અથવા 2000 કે તેથી ઓછી વસ્તી ધરાવતા નગરોમાં. રૂ. 1 લાખથી વધુ અને રૂ. 25 લાખ સુધીના નવા પ્રોજેક્ટ માટે લોન અરજીઓ બેંકની ભલામણ બાદ જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana | પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના 2022

Jyoti Gramodyog Vikas Yojana 2022 Eligibility:

ઉંમર: લાભાર્થીની ઉંમર 25 થી 50 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

શૈક્ષણિક લાયકાત: 10મું પાસ અને નિયમિત વ્યવસાયમાં એક વર્ષનો અનુભવ.

આવક: કોઈ મર્યાદા નથી.

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના 2022 લોન મર્યાદા:

  • રૂ.1 લાખથી વધુ અને રૂ.25 લાખ સુધીના નવા ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટને બેંક પાસેથી લોન માટે મંજૂરી આપવામાં આવશે.
  • આ યોજનાના હેતુ માટે, પ્રોજેક્ટ ખર્ચમાં પ્લાન્ટ ખર્ચ, મશીનરી સામગ્રી ખર્ચ અને આ બંને ખર્ચના મહત્તમ 10 ટકા સુધીની કાર્યકારી મૂડીનો સમાવેશ થાય છે. પ્રોજેક્ટના ખર્ચમાં જમીન અને મકાન બાંધકામની કિંમતનો સમાવેશ થશે નહીં.
  • પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ અને મશીનરીના રોકાણ માટે ઓછામાં ઓછા રૂ. પાંચ લાખ હોવા જોઈએ.

નાણાંકીયસહાયઃ

અ.નં. લોનની રકમ અનુ.જાતિ/અનુ. જનજાતિ/મહિલા/શા.વિકલાંગ/મા. સૈનિક અન્‍ય
રૂ.૧૦ લાખ સુધી ૩૦ ટકા ૨૫ ટકા
રૂ.૧૦ લાખ થી રૂ.૨૫ લાખ રૂ.૧૦ લાખના ૩૦ ટકા + બાકીની રકમના ૧૦ ટકા રૂ.૧૦ લાખના ૨૫ ટકા + બાકીની રકમના ૧૦ ટકા

બેંક શાખા દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી લોનની સંપૂર્ણ રકમ ભરપાઈ થઈ ગયા પછી, બેંકમાંથી માર્જિન મનીના દાવાની પ્રાપ્તિ પર ચૂકવવાપાત્ર માર્જિન મનીની રકમ ઉધાર લેનારના ખાતામાં સરકારની અનામત થાપણ તરીકે ઉધાર લેનારના નામે રાખવામાં આવશે. બે વર્ષના સમયગાળા માટે. બે વર્ષ પછી, જનરલ મેનેજર, જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રે ચકાસણી કરવી પડશે કે એકમ સફળતાપૂર્વક ચાલી રહ્યું છે અને બેંકને પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે. તે પછી, બેંક લેનારાના ખાતામાં માર્જિન મનીની રકમ જમા કરી શકે છે.

સંપર્ક: સંબંધિત જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર

અરજીપત્ર: આ વેબસાઈટ પર અને સંબંધિત જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર દ્વારા

જ્યોતિગ્રામ વિકાસ યોજના બેંક લોન માર્જિન સહાય અરજી ઠરાવ:

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજનાનો ઠરાવ – તારીખ: 7-9-2015

સબસિડી ફોર્મઃ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

Pashu Khandan Sahay Yojana | ikhedut | પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *