ભુજ એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે GSRTC ભરતી 2022

By | July 3, 2022

GSRTC Bharti 2022 ભુજ એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમ એ એપ્રેન્ટિસ ભારતી માટે અખબારમાં ટૂંકી જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. ભુજ એપ્રેન્ટિસ નોકરીઓ ભરવા માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઑફલાઇન અરજી આમંત્રિત કરે છે. સંબંધિત પોસ્ટમાં ITI પાસ તેઓ છેલ્લી તારીખ પહેલાં GSRTC ભુજ એપ્રેન્ટિસ ભારતી માટે તેમની અરજી મોકલી શકે છે. ભુજ એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમ એ એપ્રેન્ટિસ ભારતી માટે અખબારમાં ટૂંકી જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. ભુજ એપ્રેન્ટિસ નોકરીઓ ભરવા માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઑફલાઇન અરજી આમંત્રિત કરે છે. સંબંધિત પોસ્ટમાં ITI પાસ તેઓ છેલ્લી તારીખ પહેલાં GSRTC ભુજ એપ્રેન્ટિસ ભારતી માટે તેમની અરજી મોકલી શકે છે.

ઝાંખી GSRTC Bharti

Job Recruitment Board Gujarat State Road Transport Corporation
Notification No.
Post Apprentice
Vacancies 63
Job Location Bhuj, Gujarat
Job Type Apprentice Jobs
Application Mode Offline

GSRTC ભુજ પોસ્ટ્સ 2022 વિગતો

  • કોપા
  • મોટર મિકેનિક વાહન
  • મિકેનિક ડીઝલ
  • ઓટો ઇલેક્ટ્રિશિયન
  • વેલ્ડર

GSRTC ભરતી 2022 પાત્રતા માપદંડ

ઉંમર મર્યાદા

  • COPA: 18 થી 28 વર્ષ
  • અન્ય પોસ્ટ્સ: 18 થી 30 વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

COPAMotor Mechanic VehicleMechanic DieselAuto Electrician 10th or ITI Pass in Relevant Subject
Welder 9th Pass

પગાર/પે સ્કેલ

  • એપ્રેન્ટીસ નિયમો મુજબ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • મેરિટ/ ઇન્ટરવ્યુ

GSRTC ભારતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે રજીસ્ટર્ડ એડી / સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા જ મોકલે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

Last Date 15-7-2022
Application Form Date 4-7-2022 to 13-7-2022

VMC Bharti 2022 @vmc.gov.in

Official Notification : Download

Leave a Reply

Your email address will not be published.